Species found in Pouso Alto / Minas Gerais (Brazil) 2